Zarząd Powiatu w Strzyżowie otrzymał absolutorium za 2012 r.

Zarząd Powiatu w Strzyżowie otrzymał absolutorium za 2012 r.


29 maja 2013 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu odbyła się XXXII sesja Rady Powiatu w Strzyżowie, której najważniejszym punktem było głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu za rok 2012. Większością głosów radni zadecydowali o przyznaniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Strzyżowie. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 17 radnych, 1 osoba wstrzymała się od głosu.


Podczas majowej sesji 18 Radnych Rady Powiatu w Strzyżowie oceniało wykonanie budżetu za rok 2012 po złożeniu sprawozdania i odczytaniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie przez Skarbnika Powiatu Panią Urszulę Liszkę - Bawoł.


Zgodnie z przedstawionym sprawozdaniem dochody budżetu powiatu w 2012 r. zostały wykonane w 100,35 procentach (56 946 152,28 zł), w tym m.in. dochody majątkowe w łącznej wysokości 3 316 080,40 zł. Wydatki budżetu powiatu natomiast ukształtowały się na poziomie 60 545 988,45 zł (97,67 proc. wartości planowanej), w tym m.in. wydatki majątkowe w kwocie 12 205 459,80 zł, co stanowi 20,16 procent wszystkich wydatków budżetu w 2012 r. Budżet powiatu za 2012 rok zamknął się deficytem w kwocie 3 599 836,11 zł, który był niższy o 2 726 319,89 zł od pierwotnie zaplanowanego w uchwale budżetowej. Na koniec 2012 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów wyniosło 24 614 573,52 zł, co daje 43,22 procenta wskaźnika długu. Powiat na koniec 2012 r. nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Sprawozdanie za rok 2012 spotkało się z przychylną opinią wszystkich komisji stałych Rady Powiatu.


Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2012 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na wniosek Komisji Rewizyjnej Radni stosunkiem głosów 17 za, przy 1 wstrzymującym się, zadecydowali o przyznaniu absolutorium Zarządowi Powiatu w Strzyżowie.


 „Dziękuję Radzie Powiatu za udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu za rok ubiegły. To wyraz zaufania dla naszej działalności, która w roku 2012 oznaczała kontynuację projektów rozwojowych, ale również zmierzenie się z trudnymi sprawami dotyczącymi m.in. sytuacji SP ZOZ w Strzyżowie oraz nakładanymi ograniczeniami finansowymi. Nasza podstawowa działalność związana z realizacją rozpoczętych ważnych inwestycji, a także wypełnianie zadań na rzecz mieszkańców powiatu była w tym czasie kontynuowana” - mówił Starosta Strzyżowski Pan Robert Godek.


Podczas XXXII sesji Rada Powiatu podjęła także 5 uchwał w sprawie:


- zmiany uchwały budżetowej na 2013 r,


- zmiany uchwały Nr XXVII/222/2012 rady Powiatu w Strzyżowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Strzyżowskiego,


- wystąpienia Powiatu Strzyżowskiego ze Stowarzyszenia Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”,


- wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego,


- wyrażenia zgody na zakup nieruchomości gruntowej zabudowanej w miejscowości Dobrzechów.


Posiedzenie sesji Rady Powiatu w Strzyżowie odbyło się w Centrum Kształcenia Praktycznego wchodzącym w skład Zespołu Szkół w Czudcu. Podstawowym zadaniem tej nowoczesnej placówki oświatowej, położonej przy głównej trasie komunikacyjnej z Rzeszowa do Krosna, jest kształcenie uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu. Od roku szkolnego 2012/2013 w pracowniach gastronomicznych odbywają się zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodach: technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz i kelner, a w pracowniach hotelarskich zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe uczniów kształcących się w zawodach: technik hotelarstwa. Ponadto w ramach działalności CKP proponuje organizację imprez okolicznościowych, szkoleń i konferencji. Szczegółowe informacje, dotyczące oferty Centrum Kształcenia Praktycznego, można uzyskać pod nr tel. 509432540 lub adresem e-mail: mto31@interia.pl.


[Inf. i zdjęcie - A. Zielińska]


 


 

Podziel się swoją opinią*:
SKOMENTUJ!

214.10.11.2


Wpisz za pomocą cyfr rozwiązanie równania:
sześć dzielone przez dwa =
Twój adres e-mail będzie wykorzystany tylko do powiadomienia Ciebie o nowych wpisach w dyskusji.

KOMENTARZE
Ten wpis nie ma żadnych komentarzy.
Napisz pierwszy/a co o nim myślisz!