Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2015 rok

16 głosami „za” i 4 wstrzymującymi (Klub PIS: S. Bęben, B. Romanowska, A. Przybysz, J. Hejnar ) Rada Miasta Krosna przyjęła budżet na 2015 rok. Tak jak w latach ubiegłych największe środki – ponad 83 mln zł zaplanowano na inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy dróg. Ponad 13,7 mln zł zaplanowano też na modernizację obiektów oświatowych a ponad 4 mln zł na gospodarkę mieszkaniową.


 


Dochody budżetu zaplanowane zostały w wysokości 281,9 mln zł, w tym:


- dochody własne – 116,3 mln zł,


- subwencje – 87,7 mln zł, w tym oświatowa 84,1 mln zł,


- środki z UE na projekty inwestycyjne i bieżące – 47,4 mln zł,


- dotacje celowe – 30,5 mln zł.


 


Wydatki zaplanowano w wysokości 309,2 mln zł, z czego na realizację zadań inwestycyjnych 108,2 mln zł (35% budżetu). Tak jak w latach ubiegłych największe środki – ponad 83 mln zł zaplanowano na inwestycje w zakresie modernizacji i rozbudowy dróg. Ponad 13,7 mln zł zaplanowano też na modernizację obiektów oświatowych a ponad 4 mln zł na gospodarkę mieszkaniową, w tym wykupy nieruchomości z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje w zakresie infrastruktury drogowej i komunalnej.


Podkreślić należy, że tak wysoki poziom wydatków inwestycyjnych możliwy jest dzięki pozyskaniu środków pomocowych w wysokości ponad 47 mln zł.


 


Największą realizowaną w 2015 r. inwestycją będzie kontynuacja Przebudowy i rozbudowy obwodnicy miasta Krosna w ciągu drogi krajowej nr 28, na którą zaplanowano niemal 50 mln zł. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany jest zgodnie z założonym harmonogramem a zakończenie robót planowane jest na II półrocze 2015 r. Zaplanowano też 16 mln zł na Rozbudowę ulicy Słonecznej wraz budową mostu – Miasto ubiegać się będzie o dofinansowanie tej inwestycji do wysokości 50 % kosztów.


 


Przy założonym poziomie dochodów i wydatków planowany deficyt budżetu wyniesie 27,3 mln zł a planowane zadłużenie Miasta na koniec 2015 r. wniesie 165,7 mln zł. Na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaplanowano 16,8 mln zł natomiast pozycję kredytową równoważącą budżet ustalono w wysokości 44 mln zł. Podkreślić jednak należy, że w wyniku dokonywanych korekt budżetu jak i w toku jego realizacji poziom faktycznie zaciągniętych kredytów i pożyczek jak i zadłużenie - jak co roku, jest znacznie niższy od planowanego (w 2014 r. Miasto zaciągnęło jedynie 63% planowanych kredytów i pożyczek).


 


Planowana nadwyżka operacyjna liczona jako różnica dochodów bieżących i wydatków bieżących na koniec przyszłego roku wyniesie 27.839.947 zł. Naszym celem była kolejna poprawa jej relacji do dochodów (prawie 10 %), między innymi poprzez ścisły nadzór nad wzrostem wydatków bieżących, bez konieczności ograniczania zakresu realizowanych zadań, co pozwoli na absorbcję środków w nowej perspektywie i umocnienie pozycji miasta w czołówce samorządów, jako wiarygodnego partnera dla instytucji finansujących.