Można zgłaszać kandydatury na urzędników wyborczych

Można zgłaszać kandydatury na urzędników wyborczychDo 15 marca br. można zgłaszać kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego. W Jaśle, według informacji podanej przez Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krośnie, funkcję tę będzie pełniło cztery osoby. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego powinni spełniać następujące kryteria:- posiadać wykształcenie wyższe;- posiadać zatrudnienie w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych;- nie wykonywać swojej funkcji w gminie na obszarze której ma miejsce zatrudnienie;- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;- nie należeć do partii politycznej;- nie prowadzić działalności publicznej niedającej się pogodzić z pełnieniem funkcji;- nie być ujętym w stałym rejestrze wyborców objętych zakresem działania tego urzędnika (nie dotyczy miasta na prawach powiatu);- nie być kandydatem w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego, komisarzem wyborczym, pełnomocnikiem wyborczym, pełnomocnikiem finansowym, mężem zaufania lub członkiem komisji wyborczej.Liczba urzędników wyborczych w poszczególnych gminachBaligród – 2, Besko- 2, Brzozów - 4, Brzyska - 2, Bukowsko - 2, Chorkówka - 2, Cisna – 2, Czarna - 2, Dębowiec - 2, Domaradz- 2, Dukla - 2, Dydnia - 2, Haczów - 2, Iwonicz Zdrój - 2, Jasienica Rosielna -2, Jasło gm. - 2, Jasło m. - 4, Jaśliska - 2, Jedlicze - 2, Kołaczyce - 2, Komańcza - 2, Korczyna - 2, Krempna - 2, Krosno - 4, Krościenko Wyż. - 2, Lesko - 3, Lutowiska - 2, Miejsce Piastowe - 2, Nowy Żmigród - 2, Nozdrzec - 2, Olszanica - 2, Osiek Jasielski - 2, Rymanów - 2, Sanok gm. - 2, Sanok m. - 4, Skołyszyn - 2, Solina - 2, Tarnowiec - 2, Tyrawa Wołoska - 2, Ustrzyki Dolne - 3, Wojaszówka - 2, Zagórz – 2, Zarszyn – 2.Składanie zgłoszeń Zgłoszenia według wzoru (wzór znajduje się w punkcie informacji Urzędu Miasta w Jaśle oraz pod linkiem:    https://um_jaslo.bip.gov.pl/nabor-urzednikow-wyborczych/  ) należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do 15 marca 2018 r. (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -15.30) na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno (budynek Starostwa Powiatowego w Krośnie, pok. 404)z dopiskiem na kopercie  „zgłoszenie – urzędnik wyborczy” Zgłoszenie powinno zawierać:- podpisany, opatrzony datą i wypełniony wzór zgłoszenia;- kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do urzędu. Zgłoszenia otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.Dodatkowe informacje dotyczące urzędników wyborczych znajdują się w Kodeksie wyborczym – Dział II Rozdział 9 "Urzędnicy wyborczy" oraz w uchwale Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych. Urząd Miasta w Jaśle 

Podziel się swoją opinią*:
SKOMENTUJ!

214.10.11.2


Wpisz za pomocą cyfr rozwiązanie równania:
dziewięć dodać pięć =
Twój adres e-mail będzie wykorzystany tylko do powiadomienia Ciebie o nowych wpisach w dyskusji.

KOMENTARZE
Ten wpis nie ma żadnych komentarzy.
Napisz pierwszy/a co o nim myślisz!