Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2014 r.

Jednogłośne absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego za 2014 r. 17 czerwca 2015 r. w Centrum Kształcenia Praktycznego w Czudcu odbyła się IX sesja Rady Powiatu Strzyżowskiego, której najważniejszym punktem było głosowanie nad przyjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu. Rada Powiatu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym i z wykonania budżetu za rok 2014, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie oraz wszystkich komisji stałych Rady Powiatu jednogłośnie udzieliła Zarządowi absolutorium z wykonania budżetu powiatu. Dochody budżetu powiatu w 2014 r. zostały wykonane w  101,9 procentach na wartość 71,9 mln zł, w tym pozyskane dochody na cele inwestycyjne wyniosły 13,6 mln zł. Na kwotę tę składają się głównie środki pozyskane z Unii Europejskiej oraz z budżetu państwa na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej. Wydatki budżetu powiatu natomiast ukształtowały się na poziomie 67,7 mln zł (wykonanie 95,5 proc. planu), w tym wydatki majątkowe wyniosły 16,9 mln zł, co stanowi 25,0 procent wszystkich wydatków budżetu w 2014 r. Budżet powiatu za 2014 rok zamknął się nadwyżką w kwocie 4,2 mln zł. Na koniec 2014 roku zadłużenie powiatu z tytułu zaciągniętych kredytów obniżyło się do 26,0 mln zł. W proporcji do dochodów powiatu kwota ta stanowi 36,2  procent.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie po zbadaniu sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2014 r. nie stwierdził nieprawidłowości i pozytywnie zaopiniował to sprawozdanie. Wykonanie budżetu za rok 2014 spotkało się także z przychylną opinią wszystkich komisji stałych Rady Powiatu. W trakcie sesji radni powiatowi zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2014 r. oraz na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie zadecydowali o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Powiatu Strzyżowskiego. [zdjęcie i inf. A. Zielińska we współpracy ze Skarbnikiem Powiatu p. U. Liszką – Bawoł.]